Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Tips voor het opstellen van een geheimhoudings- en nevenwerkzaamhedenbeding

De recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 31 augustus 2021 laat zien hoe belangrijk het is om een juiste tekst te formuleren bij een geheimhoudingsbeding en/of een nevenwerkzaamhedenbeding.

De feiten

In de zaak had werknemer haar arbeidsovereenkomst opgezegd, waarna werknemer een eigen bedrijf is gestart. De werkgever voert vervolgens een aantal schendingen van de arbeidsovereenkomst door werknemer aan op grond waarvan zij boetes zou hebben verbeurd.

Zo had werknemer met haar werk-email een document met vertrouwelijke cliëntgegevens gestuurd naar het emailadres van haar vriend, met de begeleidende tekst “WIL JE DIT UITPRINTEN AUB?”. Hiermee had werknemer volgens werkgever in strijd gehandeld met haar geheimhoudingsplicht, die verbiedt vertrouwelijke informatie van (klanten van) werkgever te delen met derden (artikel 19 arbeidsovereenkomst, artikel 4 geheimhoudingsovereenkomst en artikel 3:11 CAO Gehandicaptenzorg).

Werkgever voert ook aan dat werknemer al tijdens haar dienstverband met werkgever nevenwerkzaamheden heeft verricht. Zo had werknemer voor het einde van het dienstverband een eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en plaatste werknemer hierover berichten op haar Facebook en LinkedIn pagina’s. Werkgever was van oordeel dat werknemer hiermee in strijd had gehandeld met het verbod om nevenwerkzaamheden te verrichten (artikel 20 van haar arbeidsovereenkomst).

Uitspraak

Volgens het Hof Arnhem konden de vorderingen van werkgever niet slagen.

Voor het oordeel over de mogelijke schending van het geheimhoudingsbeding was van belang dat werknemer klanten thuis bezocht en in haar eigen woonhuis de bijbehorende administratie deed. Als werknemer iets voor haar werk moest printen dan printte ze dat thuis en dit kon alleen maar via het e-mailadres van haar vriend. Werkgever had bovendien niet geïnstrueerd dat werknemer dit niet mocht doen en had ook geen apparatuur ter beschikking gesteld. Werkgever had volgens het Hof zelf meer moeten doen om de vertrouwelijke gegevens te beschermen.

Tip: concretiseren tekst geheimhoudingsbeding en expliciet opnemen: “geen vertrouwelijke bedrijfsgegevens sturen naar een privé-omgeving”.

Er was volgens het Hof ook geen sprake van een schending van het nevenwerkzaamhedenbeding, omdat onvoldoende helder was geworden of werknemer ook daadwerkelijk al nevenwerkzaamheden had verricht.

Tip: neem in een nevenwerkzaamhedenbeding ook op dat ‘voorbereidende handelingen voor een eigen bedrijf, zoals inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel’ ook vallen onder het verbod van nevenwerkzaamheden.

Voor de toekomst

Het wetsvoorstel ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ is nog niet gepubliceerd, maar de Raad voor de rechtspraak heeft inmiddels wel geadviseerd over de implementatie van de Europese richtlijn in het Nederlandse recht.

Uit het advies van de Raad voor de rechtspraak blijkt dat wordt voorgesteld om een bepaling in de wet op te nemen (artikel 7:653a BW) over het verrichten van nevenwerkzaamheden. Uitgangspunt is dat een verbod op nevenwerkzaamheden niet is toegestaan tijdens het dienstverband, maar de werkgever nevenwerkzaamheden slechts in uitzonderingssituaties mag verbieden.

Volgens de Raad voor de rechtspraak zou het goed zijn als de werkgever in de arbeidsovereenkomst de reden van het verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden moet vermelden, op straffe van nietigheid van het verbod.

We houden u van deze ontwikkelingen op de hoogte. Op dit moment adviseren wij om een nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen, waarbij relevant kan zijn dat toestemming niet op onredelijke gronden wordt onthouden. Zo mogen de nevenwerkzaamheden het functioneren van de werknemer niet beïnvloeden en mogen de werkzaamheden niet concurrerend aan die van werkgever zijn.