Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Wat iedere HR voor 2024 moet weten!

Welke vergoedingen wijzigen zoal?

Wetsvoorstel: verplichte vertrouwenspersoon bij 10 werknemers

Werkgevers met meer dan 10 werknemers worden per 1 januari 2024 verplicht om een interne of externe vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld via een Arbodienst of branchevereniging) ongewenste omgangsvormen aan te stellen. De vertrouwenspersoon heeft als taak om de werknemers te begeleiden, te adviseren en indien nodig door te verwijzen naar professionele hulpverlening in gevallen waarin dat nodig is. Daarnaast is de vertrouwenspersoon verantwoordelijk voor het signaleren van knelpunten in het uitvoeren van het beleid en het geven van advies aan de werkgever of de Ondernemingsraad/PVT. Het is geen vrijblijvend advies. De werkgever moet binnen een bepaalde termijn reageren op het advies en kan alleen gemotiveerd afwijken. De Ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij de aanstelling van de vertrouwenspersoon. In een RI&E zal aandacht besteed moeten worden aan de kwalificaties van de vertrouwenspersoon. De Arbeidsinspectie zal handhaven of er een vertrouwenspersoon is aangesteld.

Niet iedere organisatie hoeft apart een vertrouwenspersoon in te schakelen, er kan overkoepelend gewerkt worden. Kleine organisaties krijgen 16 maanden de tijd om aan de veranderde Arbowetgeving te voldoen. Grote organisaties 4 maanden.

Het is nu wachten op goedkeuring van de Eerste Kamer. De beoogde datum van inwerkingtreding is vooralsnog niet bekend.

Wetsvoorstel Wet gelijke beloning mannen en vrouwen

Ondernemingen met meer dan vijftig werknemers krijgen een plicht informatie te verstrekken over de verschillen in beloning tussen vrouwen en mannen in vergelijkbare functies aan de Ondernemingsraad. Er moet op grond van het wetsvoorstel een certificeringssysteem komen, waarbij het verplicht wordt iedere drie jaar cijfers aan te leveren over het salaris van de werknemers. Ondernemingen met meer dan 250 werknemers moeten een certificaat zien te verkrijgen waaruit blijkt dat zij vrouwen en mannen gelijk belonen. Als er sprake is van ongelijke beloning, dan krijgt de werkgever de kans de situatie te verbeteren. De Inspectie SZW zal als toezichthouder worden aangewezen.

De beoogde datum van inwerkingtreding is vooralsnog niet bekend. Het wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer.

Hervorming concurrentiebeding

Het wetsvoorstel moet nog worden opgesteld, maar naar verwachting zullen daar de navolgende punten in zijn opgenomen.

Voor alle andere beoogde hervormingen van de arbeidsmarkt, wordt verwezen naar ons eerder artikel hierover.