Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht (hierna: “Lammers|Thijssen”) is een maatschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen. Overeenkomsten worden aangegaan met de maatschap. Dergelijke overeenkomsten vormen een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek. De overeenkomst van opdracht komt tot stand door aanvaarding van de door opdrachtgever (hierna: “cliënt”) verstrekte opdracht.
 2. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens Lammers|Thijssen aanvaarde opdrachten, daaronder begrepen vervolg-, aanvullende – of gewijzigde opdrachten. Afwijkingen van de bedingen uit deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien zij schriftelijk tussen Lammers|Thijssen en cliënt zijn overeengekomen.
 3. Lammers|Thijssen is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 4. Bij uitsluiting is Nederlands recht op de algemene voorwaarden en de opdrachten van toepassing, een en ander met terzijdestelling van eigen inkoopvoorwaarden van cliënt.

Artikel 2: Uitvoering overeenkomst

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Lammers|Thijssen als opdrachtnemer en namens haar uitgevoerd. Lammers|Thijssen zal zich inspannen de overeenkomst met de cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Lammers|Thijssen staat even niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 2. Cliënt is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst alsmede alle door Lammers|Thijssen verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan Lammers|Thijssen te verstrekken. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Lammers|Thijssen verstrekte gegevens en informatie.
 3. Lammers|Thijssen en de cliënt hebben steeds het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

Artikel 3: Kosten en declaraties

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht door Lammers|Thijssen is cliënt het honorarium, vermeerderd met de belaste en onbelaste verschotten en BTW verschuldigd. Het gaat hierbij om kosten die Lammers|Thijssen ten behoeve van de cliënt betaalt.
 2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is afgesproken, declareert Lammers|Thijssen de kosten van haar dienstverlening maandelijks aan de hand van de daadwerkelijk aan de opdracht bestede tijd, tegen een door haar met de cliënt overeengekomen uurtarief. Indien geen specifiek uurtarief is overeengekomen met cliënt, is cliënt op grond van deze voorwaarden in ieder geval een vergoeding van € 220,- per uur verschuldigd
 3. Lammers|Thijssen kan een vast tarief per opdracht hanteren, mits dat met cliënt expliciet schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien Lammers|Thijssen in hetzelfde kalenderjaar eerder werkzaamheden voor cliënt heeft verricht, geldt – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – het eerder tussen partijen afgesproken uurtarief. Lammers|Thijssen behoudt zich het recht voor om het uurtarief aan te passen.
 5. Ten aanzien van het griffierecht is het uitgangspunt dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor het tijdig betalen van het griffierecht. Lammers|Thijssen spant zich in facturen van griffiekosten zo spoedig mogelijk na ontvangst hiervan door te zenden naar cliënt. Lammers|Thijssen is gerechtigd bij niet tijdige betaling van griffierechten, zich tijdig te onttrekken aan de procedure.
 6. Lammers|Thijssen is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.

Artikel 4: Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeenkomen, geldt voor de betaling van de declaraties van Lammers|Thijssen een termijn van veertien (14) dagen. Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer. Lammers|Thijssen weigert contante betalingen.
 2. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, is de cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is. Cliënt is bij niet tijdige betaling de wettelijke rente verschuldigd.
 3. Indien de cliënt in verzuim is, worden alle door Lammers|Thijssen ten name van de cliënt gestelde declaraties opeisbaar, inclusief eventueel door Lammers|Thijssen eventueel nog op te stellen declaraties terzake verrichte diensten in een lopende declaratieperiode.
 4. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden gesteld op tenminste 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 125,00.
 5. Indien de cliënt de juistheid van een door hem ontvangen declaratie betwist, dient die betwisting schriftelijk en gemotiveerd te hebben plaatsgevonden binnen één (1) maand na de datum van de declaratie. Een binnen die termijn niet betwiste declaratie geldt tussen Lammers|Thijssen en de cliënt als juist en door de cliënt erkend verschuldigd. Een betwisting laat de betalingsverplichting van cliënt onverlet.
 6. Indien cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is, heeft Lammers|Thijssen naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen het recht haar werkzaamheden ten behoeve van cliënt op te schorten.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Lammers|Thijssen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Lammers|Thijssen is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden door de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties over te gaan.
 2. Indien de uitvoering van een opdracht door Lammers|Thijssen leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Lammers|Thijssen afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het eigen risico dat Lammers|Thijssen in verband met die verzekering in voorkomend geval draagt.
 3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering, krachtens de in lid 2 van dit artikel bedoelde verzekering, mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag (exclusief omzetbelasting en verschotten) dat Lammers|Thijssen in de betreffende zaak in rekening heeft gebracht, met een maximum van EUR 5.000,00 (inclusief BTW). Lammers|Thijssen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade.
 4. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Lammers|Thijssen voor vorderingen van derden die verband houden met de uitvoering van een opdracht door Lammers|Thijssen.
 5. Lammers|Thijssen is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door derden verrichte werkzaamheden.
 6. Reclames en aansprakelijkheidstellingen met betrekking tot een verwijtbare tekortkoming in de nakoming door Lammers|Thijssen van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig (30) dagen nadat de tekortkoming bij de cliënt redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

De door Lammers|Thijssen aan de cliënt uitgebrachte adviezen en uitkomsten van verrichte werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend bedoeld ten behoeve van de cliënt zelf. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze adviezen of andersoortige uitkomsten van werkzaamheden, komen uitsluitend aan Lammers|Thijssen toe.

Artikel 7: Communicatie

Lammers|Thijssen communiceert zoveel mogelijk langs de elektronische weg met cliënt. Alle stukken zullen in beginsel als digitaal document worden meegezonden in een bijlage van een e-mailbericht. In geval van discussie over de (tijdige) ontvangst van een e-mailbericht, is de administratie van Lammers|Thijssen leidend. Dit betekent dat een e-mailbericht is ontvangen door de cliënt indien deze succesvol is verzonden door Lammers|Thijssen.

Artikel 8: Klachten

Indien cliënt een klacht heeft over de totstandkoming en/of de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie, dan kan de cliënt een schriftelijke klacht indienen conform het interne klachtenreglement. Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is en voor zover de interne klachtenprocedure niet tot een (bevredigende) oplossing heeft kunnen leiden. De Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is te raadplegen via www.advocatenorde.nl. Alle overige geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet, is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

 

©2020