Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Finale kwijting in de vaststellingsovereenkomst

Werknemer en werkgever hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

In deze vaststellingsovereenkomst is onder meer opgenomen dat er achterstallig salaris aan werknemer wordt betaald en partijen elkaar finale kwijting verlenen en dus niets meer van elkaar kunnen vorderen nadat alle afspraken zijn nagekomen.

In het finale kwijtingsbeding staat dat partijen in de onderhandelingen alle relevante over en weer bestaande rechten en verplichtingen en kwesties daarover ter sprake hebben gebracht en in de inhoud van de vaststellingsovereenkomst hebben uit onderhandeld.

De werknemer vorderde nog een extra bedrag aan achterstallig loon.

Volgens de rechter van de rechtbank Overijssel blijkt uit het finalekwijtingsbeding voldoende duidelijk en ondubbelzinnig dat partijen beoogd hebben een algehele en finale regeling te treffen voor alle mogelijke tussen partijen bestaande en toekomstige geschillen. Werknemer had een weloverwogen keuze gemaakt om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen en voldoende bedenktijd voor reflectie. De verzoeken van werknemer werden dan ook afgewezen.

Praktische tip: neem in een vaststellingsovereenkomst een uitgebreide finale kwijtingsbepaling op. Wij kunnen hierover desgewenst adviseren of een format aanleveren.