Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Schaduwen werknemer door recherchebureau tijdens ziekte toegestaan?

De werknemer heeft zich op 6 september 2021 ziek gemeld en daarna niet meer gewerkt. Op enig moment waren er zeer beperkte benutbare mogelijkheden volgens de bedrijfsarts. De werkgever twijfelt of het geschetste ziektebeeld overeenkomt met de werkelijkheid en schakelt een recherchebureau in.

Uit de bevindingen blijkt dat de werknemer meerdere keren spullen van zijn auto naar zijn woning heeft getild, terwijl hij bij de werkgever zou hebben aangegeven nog geen beker te kunnen tillen. Werknemer had ook aangegeven niet eens fatsoenlijk te kunnen zitten en ook niet lang met de auto te kunnen rijden. In werkelijkheid kon werknemer tijdens gesprekken langdurig en normaal zitten en bewegen zonder zichtbare beperkingen. Ook kon hij zelfstandig met de auto naar huis rijden.

De werkgever ontslaat de werknemer op staande voet.

In eerste aanleg wordt de werknemer door de rechter in het gelijk gesteld. Volgens de werknemer was een ontoelaatbare inbreuk op zijn recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer gemaakt. Het vergaarde bewijs was onrechtmatig en moest buiten beschouwing worden gelaten. De werkgever gaat in hoger beroep. 

Het Gerechtshof Den Bosch oordeelde op 6 juni 2024 dat de werkgever begrijpelijkerwijs twijfelde aan de juistheid van de verklaringen van werknemer. Volgens het Hof was het onder deze omstandigheden niet ontoelaatbaar dat de werkgever een recherchebureau heeft ingeschakeld om de werknemer te observeren.

Echter, volgens het Gerechtshof had de werknemer zijn gezondheidsklachten niet wezenlijk overdreven. En zelfs als dat het geval was geweest, dan had de werkgever anders moeten handelen. De werkgever had in dat geval volgens het Gerechtshof de bevindingen aan de bedrijfsarts moeten voorleggen met de vraag of de activiteiten die de werknemer had verricht te rijmen waren met wat hij tegen de bedrijfsarts had verklaard en de beperkingen die door de bedrijfsarts waren vastgesteld.

Het Gerechtshof oordeelde tot slot dat ontslag op staande voet een ultimum remedium middel dient te zijn en de wet in andere maatregelen voorziet – denk hierbij aan een loonstop – indien de arbeidsongeschikte werknemer de re-integratie frustreert.

Praktische tips: