Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Arbeidsmarkthervorming in aantocht?

Het pakket dat de arbeidsmarkt moet hervormen is niet controversieel verklaard en dat betekent dat het demissionaire kabinet doorwerkt aan voorstellen voor een eventuele arbeidsmarkthervorming.

Wat kunnen werkgevers en werknemers in een notendop verwachten?

Oproepovereenkomsten

Het oproepcontract wordt vervangen door het nieuwe type basiscontract. In de basisovereenkomst wordt het aantal uren opgenomen waarvoor de werknemer ten minste standaard wordt ingeroosterd. Werknemers mogen buiten deze vooraf bepaalde en vastgelegde beschikbare uren, een oproep weigeren. Een werkgever kan in de arbeidsovereenkomst opnemen dat ten opzichte van de gegarandeerde minimumuren, 30% meer beschikbaarheid wordt vereist. De regeling geldt niet voor studenten en scholieren.

Ketenregeling

Het blijft mogelijk maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal drie jaar aan te gaan, maar de pauze tussen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten (doorbrekingstermijn) van zes maanden vervalt. In plaats daarvan komt een vervaltermijn van vijf jaar. Dit betekent dat alleen als er tussen twee arbeidsovereenkomsten met dezelfde werkgever een periode van vijf jaar of langer zit, de keten van tijdelijke overeenkomsten die een werknemer bij die werkgever mag aangaan opnieuw begint. Scholieren en studenten zijn uitgezonderd.

Uitzendkrachten

De arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten met betrekking tot het loon en overige vergoedingen en regelingen over arbeids- en rusttijden zijn tenminste dezelfde als voor werknemers die in dienst zijn van de inlener. De overige arbeidsvoorwaarden moeten tenminste gelijkwaardig zijn. Fase A en Fase B worden verkort naar 52 weken (Fase A) respectievelijk 2,5 jaar (Fase B). Uitzendbureaus moeten voor 1 januari 2025 voldoen aan certificeringseisen.

Premiedifferentiatie WW

De verhoogde premie van 5%-punten bij een overschrijding van 30% geldt niet ingeval de werknemer een vast contract heeft voor ten minste 30 uur per week (is op dit moment 35 uur).

Einde re-integratieverplichtingen eerste spoor na 1 jaar

Werkgevers met maximaal 100 werknemers kunnen na het eerste ziektejaar samen met de werknemer besluiten tot het afsluiten van het eerste spoor en zich gaan richten op herplaatsing bij een andere werkgever (tweede spoor). Als de werknemer het hiermee niet eens is, dan dient het UWV om toestemming te worden gevraagd. Werkgevers blijven in het tweede ziektejaar verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en eventuele re-integratie bij een andere werkgever.

Calamiteitenregeling Personeelsbehoud

Er komt een Crisisregeling Personeelsbehoud gericht op het tijdelijk opvangen van calamiteiten die buiten het reguliere ondernemersrisico vallen. Werkgevers kunnen hier aanspraak op maken als zij ten minste 20% minder werk hebben over de gehele onderneming. Er kan dan gekozen worden om bij calamiteiten werknemers tijdelijk in een andere functie of op een andere locatie te laten werken, of om werknemers tijdelijk minimaal 20% minder te laten werken. Over het aantal niet-gewerkte uren wordt 80% loon betaald waarbij het totale loon niet meer dan 10% mag verminderen. Voor de uren dat er minder gewerkt wordt, kan de werkgever een tegemoetkoming van 60% voor de loonkosten van de niet gewerkte uren aanvragen. De werkgever kan maximaal 6 maanden gebruik maken van de regeling.

Wetsvoorstel Wet werken waar je wilt

Het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ is verworpen door de Eerste Kamer. Het nut en de noodzaak van de wet werd betwijfeld en ook vroeg men zich af of de wet niet te veel regeldruk voor werkgevers zou opleveren. Dit betekent dat de huidige Wet flexibel werken uitgangspunt blijft. Werknemers die ten minste een half jaar in dienst zijn bij de werkgever met ten minste tien werknemers, mogen een verzoek indienen tot aanpassing van de arbeidsplaats. De werkgever dient het verzoek in overweging te nemen, in overleg te treden met de werknemer maar is wel vrij om het verzoek af te wijzen mits dit deugdelijk wordt gemotiveerd.