Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Werkgevers let op: niet tijdig reageren op een verzoek om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde leidt tot een vast contract

Valt een verzoek van een werknemer om een arbeidsovereenkomst om te zetten van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd onder de Wet flexibel werken?

De feiten in het kort

In deze zaak ging het om een verkoopmedewerker in een outletcentrum die een derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd had. Gedurende dat derde tijdelijke contract, dat van rechtswege zou eindigen op 8 augustus 2023, vroeg de werknemer op 20 juni 2023 of haar tijdelijke contract kon worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werkgever reageerde niet op dit verzoek van de werknemer, maar liet op 7 juli 2023 wel weten dat haar tijdelijke contract per 8 augustus 2023 niet werd verlengd. De werkgever zegde het tijdelijke contract dus wel tijdig aan.

Oordeel rechter

Op 23 april 2023 heeft de kantonrechter geoordeeld dat een verzoek om een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd om te zetten tot een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd binnen de reikwijdte van artikel 2b van de Wet flexibel werken (Wfw) valt. Artikel 2b lid 1 Wfw geeft werknemers de mogelijkheid om bij hun werkgever een verzoek in te dienen voor arbeidsvoorwaarden die meer voorspelbaar en zeker zijn. Dit artikel verplicht de werkgever om binnen een maand na het verzoek schriftelijk gemotiveerd te reageren op het verzoek. Als dat niet gebeurt, dan wordt de vorm van de arbeid aangepast conform het verzoek van de werknemer. De kantonrechter vond de aanzegging (tot niet verlenging) geen reactie op het Wfw-verzoek van de werknemer, er werd namelijk niets over gezegd in die brief.

Aangezien de werknemer inmiddels al een andere baan had, werd het verzoek tot herstel van het dienstverband afgewezen.

Belangrijk voor werkgevers

De Wfw is een implementatie van de Europese Richtlijn (EU) 2019/1152, welke gericht is op het bevorderen van transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze richtlijn benadrukt dat werkgevers gestimuleerd moeten worden om voltijdscontracten of arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan werknemers aan te bieden. Uit de richtlijn kan worden afgeleid dat artikel 2b lid 1 Wfw een grondslag biedt waarop werknemers een verzoek kunnen indienen voor de omzetting van een contract voor bepaalde tijd naar onbepaalde tijd.

Nu een dergelijk verzoek onder de reikwijdte van artikel 2b lid 1 Wfw valt, is het voor de werkgever van belang om te voldoen aan de vereisten van lid 2 van dit artikel; de werkgever moet binnen een maand schriftelijk en gemotiveerd reageren op het verzoek van de werknemer. Als de werkgever echter niet voldoet aan deze vereisten, zal het verzoek van de werknemer conform artikel 2b lid 3 Wfw worden ingewilligd, wat in deze casus resulteerde in een omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar een vast contract. Let er in de praktijk dus op dat tijdig op dit soort verzoeken van werknemers wordt gereageerd.