Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Alle arbeidsrechtelijke uitspraken van de Hoge Raad uit 2023 voor u op een rij!

De Hoge Raad heeft in 2023 niet stil gezeten. Er zijn vele interessante arbeidsrechtelijke arresten gewezen die wij u niet willen onthouden.

Hoge Raad 1 december 2023 (ontslag op staande voet)

Als de werkgever een onderzoek naar onregelmatigheden heeft ingesteld en er zijn achtereenvolgens diverse feiten aan het licht gekomen die voor de werkgever aanleiding hebben gegeven de werknemer op staande voet te ontslaan, dan is het volgende van belang.

Praktische tip: stel de werknemer gedurende het onderzoek op non-actief of schors de werknemer (ordemaatregel) in het belang van het onderzoek. Het is, ondanks dat dit geen formeel vereiste is, aan te raden de werknemer in het kader van hoor en wederhoor te horen alvorens de werknemer op staande voet te ontslaan.

Hoge Raad 17 november 2023 (opnemen vakantiedagen tijdens ziekte)

Praktische tip: als de werknemer ziek is en op vakantie wil gaan, bespreek dan (opnieuw) met de werknemer dat de vakantiedagen op het saldo in mindering worden gebracht. De praktijk wijst overigens uit dat dit eenvoudiger is als de werknemer ook vrijgesteld wenst te worden van re-integratieverplichtingen.

Hoge Raad 3 november 2023 (adviesrecht OR bij groepsgewijze inlenen arbeidskrachten)

Een voorgenomen besluit tot het groepsgewijze inlenen van arbeidskrachten door bijvoorbeeld het aangaan of verlengen van raamovereenkomsten tussen de inlener en het uitzendbureau is adviesplichtig en hierover komt de Ondernemingsraad adviesrecht toe. Dit geldt ook als er geen sprake is van een afwijking van het gebruikelijke aantrekkingsbeleid.

Praktische tip: als er raamovereenkomsten/samenwerkingsovereenkomsten die zien op inlening van arbeidskrachten worden aangegaan en/of verlengd en er is een Ondernemingsraad binnen de organisatie aanwezig, vraag dan in een vroegtijdig stadium advies aan de Ondernemingsraad.

Hoge Raad 30 juni 2023 (onderzoek en mededeling ontslag op staande voet)

Praktische tip: ondanks dat ook verwezen kan worden naar correspondentie voorafgaand aan het ontslag, adviseren wij om alle relevante informatie meteen in de ontslag op staande voet brief op te nemen. In geval van een “zwak” ontslag op staande voet kan overwogen worden om het ontslag vergezeld te laten gaan van een vaststellingsovereenkomst (beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden). Trek het ontslag op staande voet pas in na ommekomst van de wettelijke bedenktermijn.

Hoge Raad 23 juni 2023 (verval en verjaring vakantiedagen)

Als de werkgever niet voldoet aan zijn verplichting om te bevorderen dat de werknemer zijn wettelijke vakantiedagen op kan nemen en de werknemer niet informeert over het verlies van niet opgenomen vakantiedagen dan kan dat niet tot verval of verjaring van die vakantiedagen leiden. Dit geldt niet voor de bovenwettelijke dagen, die mogen anders worden behandeld.

Praktische tip: maak inzichtelijk voor de werknemer wanneer hoeveel vakantiedagen verjaren en stel de werknemer in de gelegenheid de dagen nog voor de verjaringstermijn op te nemen.

Hoge Raad 9 juni 2023 (beloning wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen)

De werknemer heeft tijdens vakantie aanspraak op het volledige (100%) loon inclusief bijvoorbeeld vaste ORT (onregelmatigheidstoeslag). Er is geen onderscheid in beloning tussen de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

HR 24 maart 2023 (Deliveroo)

Bij de beoordeling of sprake is van een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst zijn alle omstandigheden van het geval relevant. Gezichtspunten die onder meer van belang kunnen zijn:

Praktische tip: werkt u met zelfstandigen? Laat dan toetsen of zij in het licht van de Deliveroo uitspraak nog steeds als opdrachtnemer kunnen worden gezien en of de overeenkomst van opdracht nog volstaat.

Hoge Raad 20 maart 2023 (uitzendovereenkomst en ziekte)

Een uitzendbeding in een uitzendovereenkomst dat inhoudt dat de uitzendovereenkomst ook in geval van ziekte van de werknemer van rechtswege (automatisch) eindigt, is rechtsgeldig en niet in strijd met het wettelijk ontslagverbod tijdens ziekte. Het is wel vereist dat de inlener daadwerkelijk een verzoek tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht doet.