Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Geen openheid van zaken over nevenwerk reden voor ontslag?

Het is op dit moment nog steeds mogelijk een nevenwerkzaamhedenbeding met een werknemer overeen te komen en ook kan hierin opgenomen worden dat de werknemer voor het verrichten van nevenwerk schriftelijke toestemming van de werkgever nodig heeft.

Alleen als de werkgever een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft, kan de toestemming voor het nevenwerk onthouden worden. Dit volgt uit de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’. Een objectieve rechtvaardigingsgrond kan onder andere zijn dat de gezondheid en veiligheid van een werknemer in het geding is, dat de Arbeidstijdenwetgeving wordt overtreden, dat er sprake is van belangenconflicten of concurrerende werkzaamheden of de belangen van de werkgever (kunnen) worden geschonden.

De kantonrechter Zaanstad oordeelde op 2 oktober 2023 over een discussie omtrent nevenwerk. De werkgever had in meerdere gesprekken gevraagd om openheid van zaken te geven over de aard en de omvang van de nevenwerkzaamheden van de werknemer. De werkgever vroeg concrete en specifieke informatie over het nevenwerk, waaronder de namen van de opdrachtgevers van de werknemer. Dat weigerde de werknemer te verstrekken, onder andere met een beroep op de privacy van zijn opdrachtgevers. De werkgever kon hierdoor volgens de rechter niet beoordelen of sprake was van een objectieve reden om de nevenwerkzaamheden te verbieden, zoals bijvoorbeeld eventuele belangenverstrengeling.

De werknemer heeft volgens de rechter verwijtbaar gehandeld door geen openheid van zaken te geven. Van ernstig verwijtbaar handelen was volgens de rechter echter geen sprake. De arbeidsovereenkomst werd dan ook ontbonden onder toekenning van de transitievergoeding.

Praktische tips:

Stel aan (bestaande en/of nieuwe) medewerkers de navolgende vragen.

  1. Worden er wel of geen nevenwerkzaamheden in eigen tijd verricht? 
  2. Zo ja, om welke nevenwerkzaamheden gaat het precies? 
  3. Als er sprake is van een eigen onderneming, onder welke handelsnaam staat deze onderneming ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel? 
  4. Hoeveel uur besteedt de werknemer gemiddeld per maand aan de nevenwerkzaamheden? 
  5. Heeft de werknemer zich wel of niet verzekerd voor eventuele beroepsaansprakelijkheid? 
  6. Heeft de werknemer zich wel of niet verzekerd voor eventuele arbeidsongeschiktheid door uitoefening van deze nevenwerkzaamheden?

Vervolgens kan gewerkt worden met een door de werknemer te ondertekenen toestemmingsformulier waaruit kort gezegd volgt dat de specifiek omschreven nevenwerkzaamheden zijn toegestaan tenzij de werkgever over een objectieve rechtvaardiging beschikt om het nevenwerk te verbieden.