Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Ontslagbrief met uitsluitend algemene beschuldigingen komt werkgever duur te staan

Ontslag op staande voet is “ultimum remedium” vanwege de zeer verstrekkende gevolgen voor een werknemer die het treft. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan het onmiddellijk verlies van inkomen en het ontbreken van het recht op een werkloosheidsuitkering.

De toets van een gegeven ontslag op staande voet is daarom strikt. Voor de beoordeling van de vraag of het gegeven ontslag op staande voet rechtsgeldig is, zijn de opgegeven redenen zoals vermeld in de ontslagbrief maatgevend. Het geschil wordt als het ware afgebakend door de daarin genoemde feiten en conclusies. Het is dus niet aan de werknemer of aan de rechter om in een brief meer of andere verwijten te lezen dan die door de werkgever zijn benoemd als dringende redenen.

In de zaak waarover de kantonrechter van de rechtbank Limburg recent heeft geoordeeld was in de ontslagbrief opgenomen dat de werknemer zich schuldig had gemaakt aan ernstig verwijtbaar gedrag, werkweigering en fraude binnen het planningsysteem. De werknemer gaf aan dat zij geen flauw benul had waar het over ging. Opheldering heeft de werknemer niet verkregen.

Volgens de rechter waren de beschuldigingen te algemeen zonder dat concreet werd toegelicht waarvan de werknemer werd beticht. Volgens de rechter had het voor de werknemer onmiddellijk duidelijk moeten zijn welke eigenschappen en gedragingen de werkgever ertoe hebben gebracht om tot beëindiging van de dienstbetrekking over te gaan. Aangezien hier geen sprake van was had de werkgever de mededelingsplicht geschonden waardoor het ontslag op staande voet al vanwege het bestaan van een formeel gebrek niet rechtsgeldig gegeven was.

Praktische tip: zorg dat een werknemer ter gelegenheid van het ontslag op staande voet bekend is met de concrete dringende redenen die aan het ontslag ten grondslag liggen. Bevestig een ontslag op staande voet dan ook altijd onverwijld schriftelijk, met een uitvoerige motivatie van de daaraan ten grondslag liggende dringende redenen.