Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Hoge Raad: geen onderscheid in beloning wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Recht op loon tijdens vakantie

Werkgevers zijn op grond van de wet (artikel 7:639 lid 1 BW) verplicht om tijdens vakantie van hun werknemers het volledige loon door te betalen. De wet maakt hierin geen onderscheid tussen de wettelijke (20 dagen bij een fulltime dienstverband) en de bovenwettelijke (alles boven de voornoemde 20 dagen) vakantiedagen.

Zaak Nationale Spoorwegen

In een zaak van de Nationale Spoorwegen (NS) stond de vraag centraal of de onregelmatigheidstoeslag ook tijdens het opnemen van de bovenwettelijke vakantie-uren moest worden doorbetaald. De NS betaalde deze toeslag wel door over de wettelijke vakantie-uren, maar niet over de bovenwettelijke vakantie-uren, dit naar aanleiding van met de vakbonden gemaakte afspraken hierover in de cao NS. Een aantal werknemers was het daar niet mee eens. Zij vorderden onder meer betaling van onregelmatigheidstoeslag over hun bovenwettelijke vakantie. Volgens de NS is zij daartoe bij bovenwettelijke vakantie niet verplicht.

De Hoge Raad oordeelt als volgt:

Vooropgesteld, het loon dat tijdens vakantie moet worden doorbetaald is een ruim loonbegrip: het gaat om het gehele tussen werkgever en werknemer overeengekomen loon. Dat betekent dat onregelmatigheidstoeslag onderdeel uitmaakt van het loon.

In artikel 7:639 BW is geen bijzondere regeling getroffen voor bovenwettelijke vakantieafspraken. Er is derhalve volgens de Hoge Raad geen aanknopingspunt om een ander (lager) loon te betalen voor bovenwettelijke vakantie-uren. De Hoge Raad oordeelt verder dat niet ten nadele van de werknemer van deze wettelijke bepalingen kan worden afgeweken.

Kortom, nu de onregelmatigheidstoeslag onderdeel uitmaakt van het loonbegrip moet dit worden doorbetaald over zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantie-uren. Er mag dus geen onderscheid in loonbegrip voor wettelijke vakantie-uren en bovenwettelijke vakantie-uren worden gemaakt.

De NS moet dus ook (met terugwerkende kracht) over de bovenwettelijke vakantie-uren onregelmatigheidstoeslag betalen aan de werknemers.

De volledige uitspraak leest u hier.