Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Heeft een zieke werknemer tijdens vakantie recht op 100% loon?

Op 9 december 2021 oordeelde het Hof van Justitie dat arbeidsongeschikte werknemers tijdens vakantie recht hebben op 100% van hun gebruikelijke loon, óók als zij indien er geen sprake is van vakantie slechts recht hebben op een lager loon (op grond van de wet in het tweede ziektejaar 70% en mogelijk wordt dit percentage op grond van een toepasselijke CAO verhoogd).  

Het arrest bevestigt een lijn die in de Nederlandse jurisprudentie al werd gevolgd.

Uit Nederlandse jurisprudentie volgde immers al dat een arbeidsongeschikte werknemer tijdens vakantie recht heeft op het normale (100%) loon, omdat hij op dat moment in een situatie moet zitten die qua beloning vergelijkbaar is met de situatie tijdens gewerkte periodes.

Achtergrond hiervan is dat voorkomen moet worden dat een werknemer zijn jaarlijks betaalde verlof niet opneemt, omdat hij daarvan financieel nadeel zou kunnen ondervinden. Dit leidt ertoe dat bij de vaststelling van het vakantieloon tijdens ziekte geen rekening mag worden gehouden met een loonkorting tijdens ziekte in de periode voorafgaand aan deze vakantie.

Niet bij alle werkgevers is dit bekend, zodat de advocaten van Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht u graag op de hoogte houden van alle recente ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht in de meest ruime zin.