Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht
 

Klachtenreglement

Wij streven naar een kwalitatief zo goed mogelijke transparante dienstverlening. Desalniettemin kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening. Wij wijzen u in dit verband op onze interne klachtenprocedure en de klachten – en geschillenregeling Advocatuur. Op deze pagina vindt u ons klachtenreglement.

Interne klachtenprocedure

Deze interne kantoorklachtenregeling is van toepassing op de onder de verantwoordelijkheid van Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht werkzame personen.

Als u een klacht heeft over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de declaratie(s), kunt u uw gemotiveerde bezwaren mondeling of schriftelijk voorleggen aan mevrouw mr. E. (Elke) Thijssen. Mevrouw mr. E. Thijssen is in beginsel belast met de afhandeling van de klacht en functioneert daarmee als klachtenfunctionaris.

Voor het geval de klacht ziet op het handelen of nalaten van de klachtenfunctionaris, zal mevrouw mr. S (Sarah) Lammers als vervangend klachtenfunctionaris optreden.

De (vervangend) klachtenfunctionaris houdt jaarlijks een overzicht bij van alle binnengekomen klachten met daarbij het onderwerp van de klacht.
U dient uw gemotiveerde klacht mondeling of schriftelijk voor te leggen aan de (vervangend) klachtenfunctionaris binnen één (1) maand na het moment waarop u kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten van degene over wie wordt geklaagd.

U en degene over wie is geklaagd worden in de gelegenheid gesteld een mondelinge of schriftelijke toelichting te geven op de klacht.

De (vervangend) klachtenfunctionaris stelt binnen één (1) maand na ontvangst van de klacht, u en degene over wie is geklaagd, schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van het oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Bij afwijking van deze termijn, doet de (vervangend) klachtenfunctionaris hiervan met redenen omkleed en onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht wordt gegeven, mededeling aan u alsmede aan degene over wie is geklaagd.

U bent geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Klachten- en geschillenregeling Advocatuur

Als een klacht na behandeling middels deze interne klachtenprocedure, niet (naar tevredenheid van de klager) is opgelost, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. De regeling is te vinden op de website van de Geschillencommissie Advocatuur en is te raadplegen via de website: www.advocatenorde.nl.

Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.