Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht
 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Artikel 2: Uitvoering overeenkomst

Artikel 3: Kosten en declaraties

Artikel 4: Gesubsidieerde rechtsbijstand

Artikel 5: Betaling

Artikel 6: Derdengelden

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

De door Lammers|Thijssen aan de opdrachtgever uitgebrachte adviezen en uitkomsten van verrichte werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend bedoeld ten behoeve van de opdrachtgever zelf. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze adviezen of andersoortige uitkomsten van werkzaamheden, waaronder de door Lammers|Thijssen gegeven workshops komen uitsluitend aan Lammers|Thijssen toe. Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Lammers|Thijssen geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 9: Communicatie

Lammers|Thijssen communiceert zoveel mogelijk langs de elektronische weg met opdrachtgever. Processtukken, afschriften van correspondentie, adviezen etc. zullen in beginsel als digitaal document worden meegezonden in een bijlage van een e-mailbericht. In geval van discussie over de (tijdige) ontvangst van een e-mailbericht, is de administratie van Lammers|Thijssen leidend. Dit betekent dat een e-mailbericht is ontvangen door de opdrachtgever indien deze succesvol is verzonden door Lammers|Thijssen.

Artikel 10: wijziging algemene voorwaarden

Lammers|Thijssen is bevoegd om deze algemene voorwaarden – ook gedurende een opdracht – te wijzigen. De wijziging zal aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt en geldt voor de duur van de opdracht.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Lammers|Thijssen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Lammers|Thijssen neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van Lammers|Thijssen in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. De regeling is te vinden op de website van de Geschillencommissie Advocatuur en is te raadplegen via de website: www.advocatenorde.nl. Alle overige geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet, is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter van het arrondissement van de vestiging waar de behandelend advocaat werkzaam is of laatstelijk werkzaam was.