Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Ontkennen disfunctioneren komt werknemer duur te staan

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft recent geoordeeld over het volgende. Een werknemer was sinds 2018 in dienst bij werkgever als verpleegkundige op basis van een leer-arbeidsovereenkomst.

Werknemer is herhaaldelijk aangesproken op haar houding en gedrag, maar werknemer kon zich niet vinden in deze kritiek. Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen werknemer, HR en haar leidinggevende. Volgens de werkgever was er sprake van een patroon in houding en gedrag en dat het vertrouwen dat werknemer in staat is om dit patroon te doorbreken onherstelbaar is beschadigd omdat werknemer het ondermaats functioneren structureel bleef ontkennen. Werknemer heeft toen aangegeven aangifte van smaad jegens de werkgever te willen doen.

De daaropvolgende dag heeft de werkgever aangekondigd de arbeidsovereenkomst via de rechter te willen laten ontbinden. De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst op grond van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding ontbonden als gevolg waarvan de werknemer in hoger beroep gaat.

Het gerechtshof oordeelde als volgt:

Praktische tip: als er sprake is van subjectief disfunctioneren (‘niet willen’) ter zake houding en gedrag, leg alle gesprekken schriftelijk vast. Benadruk indien de werknemer zich niet in de kritiek herkent en stuur uiteindelijk – bij een exit wens – aan op een verstoorde arbeidsrelatie. Hoewel dat in deze zaak niet is gebeurd, adviseren wij zekerheidshalve wel om in geval van een verstoorde arbeidsverhouding een mediationtraject te bewandelen.