Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

De uitbreiding van de informatieplicht voor werkgever per 1 augustus 2022: vragen uit de praktijk

In de Memorie van Toelichting is hierover duidelijkheid gegeven.

“Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst betekent dat, dat volstaan kan worden met verwijzing naar de regels die zijn opgenomen in titel 7.10 van het BW, eventueel met een verwijzing naar de specifieke regels ten aanzien van de opzegging dan wel ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De ontslaggronden hoeven dan niet te worden opgenomen.

Het is dus voldoende om onderstaande tekst in de arbeidsovereenkomst op te nemen:

Voor de verdere procedure en vereisten van opzegging wordt verwezen naar de wet, te weten titel 7.10 BW, en [indien van toepassing] de cao.”

Ja dat moet. Onderstaande tekst is een voorbeeld hiervoor:

De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn/haar functie, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat de werkgever precies moet opnemen in de arbeidsovereenkomst, maar het is in ieder geval in lijn met de richtlijn om de werknemer te wijzen op de instantie waar een uitkering kan worden aangevraagd na einde van de arbeidsovereenkomst. Hieronder een voorbeeld-tekst:

In geval van een einde van de arbeidsovereenkomst en indien werknemer terug zal moeten vallen op een sociale zekerheidsuitkering, dient deze te worden aangevraagd bij het UWV.

De werknemer moet ook over deze verschillende verlofvormen worden geïnformeerd en een verwijzing naar een website volstaat niet. Een verwijzing naar de verschillende wetten volstaat waarschijnlijk wel. Hieronder een voorbeeld-tekst (incl. cao):

Voor het overige, zoals de verschillende (bijzondere) verlofvormen en in gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, geldt het bepaalde in de cao [artikelen benoemen] dan wel de eigen bedrijfsregelingen.

Het is wel verstandig om dat te doen. De Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2022:2997) heeft namelijk op 30 maart 2022 een werkgever veroordeeld tot betaling van een deel van de schade van een werknemer die zich niet bewust was van de seniorenregeling uit de cao en daar gebruik van had willen maken, maar werkgever had de werknemer daar niet expliciet op gewezen.

Volgens de Rechtbank Den Haag mocht de werkgever er niet vanuit gaan dat een werknemer (nota bene een jurist) jaarlijkse kennis neemt van cao-bepalingen. De werkgever moet werknemer vanwege haar informatieplicht in combinatie met goed werkgeverschap dus wijzen op belangrijkste wijzigingen in de cao, waaronder ouderenregeling.

Praktische tip: informeer actief en schriftelijk werknemers over belangrijke wijzigingen en bepalingen uit de cao / eigen regelingen ter voorkoming van claims achteraf.

Checklist informatieplicht werkgever

Wil je graag een checklist ontvangen om te zien of de arbeidsovereenkomst voldoet aan de (uitgebreide) informatieplicht van de werkgever vraag deze hier dan bij ons op en we sturen je deze toe.