Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Werkgevers opgelet! Informeer werknemers actief over verval vakantiedagen

De rechtbank Noord- Holland heeft recentelijk, voorafgaand aan de zomerperiode waarin veel werknemers vakantie genieten, bevestigd dat werkgevers hun werknemers actief en op tijd dienen te informeren over hun vakantierechten en hen hierop dient te wijzen.

Veel werknemers hebben boven op het wettelijk minimum van viermaal de bedongen arbeidsduur per week recht op extra vakantiedagen. De zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen. In principe geldt er voor de wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn van zes maanden. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een termijn van vijf jaar.

Het komt voor dat een werknemer geen idee heeft of en zo ja hoeveel openstaande vakantiedagen hij nog heeft staan en wat het gevolg is van het niet opnemen van deze openstaande dagen.

In de zaak waarover de rechtbank in Noord- Holland recent heeft geoordeeld ging het om het volgende.

Door het corona-virus vielen de werkzaamheden voor de werkgever begin 2020 stil waardoor de werknemer met een oproepcontract niet meer werd opgeroepen. Nadat de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer was komen te eindigen, was de vraag of de werknemer nog aanspraak had op uitbetaling van de niet genoten vakantiedagen over de jaren 2011 tot en met 2014.

De werknemer voerde aan dat de verval- en de verjaringstermijn buiten beschouwing moesten worden gelaten, omdat de werkgever niet had aangetoond dat zij hem op enig moment op de opgebouwde vakantie-uren heeft gewezen.

De kantonrechter oordeelde dat nu werkgever de werknemer (1) niet over zijn vakantierechten heeft geïnformeerd, (2) de werknemer niet in staat heeft gesteld de vakantiedagen op te nemen en (3) hem ook niet heeft gewezen op de gevolgen van het niet opnemen van de vakantiedagen, werkgever ook geen beroep kan doen op het verval/de verjaring van de vakantiedagen.

De vordering van de werknemer tot betaling van de opgebouwde vakantie-uren vanaf 1 oktober 2011 tot 1 januari 2015 werd dan ook toegewezen.

Deze uitspraak bevestigt maar weer dat het belangrijk is dat werkgevers hun werknemers daadwerkelijk in staat stellen om vakantiedagen op te nemen, maar ook dat zij werknemers wijzen op de gevolgen indien de vakantiedagen niet binnen de daarvoor geldende termijn worden opgenomen.

Informeer werknemers dan ook ten minste eenmaal per jaar (schriftelijk) over: