Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

NOW en ontslag

Correctie NOW bij ontslag

In plaats van de aanvankelijke ontslagboete van 150% van het salaris, dat in mindering wordt gebracht op de subsidie in geval van een ontslagaanvraag via het UWV WERKbedrijf in de NOW-1- periode, geldt er in de NOW 2.0 (duur: 4 maanden in plaats van 3 maanden) een correctie van 100%.

Werkgevers die om bedrijfseconomische c.q. bedrijfsorganisatorische redenen moeten reorganiseren, moeten volgens de minister de mogelijkheid krijgen om al in de tweede NOW-periode werknemers gedwongen te kunnen ontslaan.

Als een werkgever die gebruik maakt van NOW 2.0 – streefdatum voor de aanvraag is 6 juli 2020 – een ontslagaanvraag bij het UWV WERKbedrijf indient, dan wordt de subsidie bij de vaststelling voor 100% gecorrigeerd met de hoogte van de maximaal te vergoeden loonsom van de betreffende werknemer(s) (in de referentiemaand) vermeerderd met de forfaitaire opslag (40%) over 3 maanden.

NOW-aanvraag en UWV-ontslagaanvraag

Een NOW-subsidie speelt nog steeds een rol bij de beoordeling van de ontslagaanvraag door het UWV WERKbedrijf. Het UWV WERKbedrijf zal bij de beoordeling van de ontslagaanvraag kritisch onderzoeken welke andere kostenbesparende maatregelen de werkgever heeft getroffen ter voorkoming van gedwongen ontslagen en waarom de NOW (2.0) niet is aangevraagd en/of waarom deze niet volstaat. Gedwongen ontslag is immers ultimum remedium (laatste redmiddel). Wij raden werkgevers aan om hun accountant te laten onderbouwen waarom ontslag, ondanks de NOW-subsidie – onvermijdelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering.