Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Recht op onbereikbaarheid?

Op 1 april 2019 is de internetconsultatie gesloten over het wetsvoorstel ‘recht op onbereikbaarheid werknemers’ met als beoogde ingangsdatum 1 januari 2021.

In het wetsvoorstel is geregeld dat werkgevers (met minimaal 50 werknemers) in hun arbobeleid invulling moeten geven aan het recht van werknemers om na werktijd onbereikbaar te zijn. Dit kan bijvoorbeeld door afspraken met werknemers te maken over de tijden waarop zij onbereikbaar zijn en hierop te handhaven of door het uitzetten van de e-mailserver buiten werktijd. Daarnaast moeten werkgevers in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de risico’s van continue bereikbaarheid en het gebruik van mobiele apparaten opnemen en passende maatregelen nemen om de nadelige gevolgen hiervan te voorkomen.

Het is niet de bedoeling van het wetsvoorstel om boetes te geven aan werkgevers die werknemers buiten werktijd een WhatsApp-bericht of e-mail sturen. Wel kan een werkgever die geen arbobeleid voert waarin hij invulling geeft aan het recht van de werknemer om onbereikbaar te zijn buiten werktijd een waarschuwing krijgen van Inspectie SZW. Dit geldt ook als niet in de RI&E staat hoe de werkgever de rusttijd uit de Arbeidstijdenwet waarborgt of als hij in de RI&E geen maatregelen heeft opgenomen voor het tegengaan van continue bereikbaarheid buiten werktijd. Volgt de werkgever deze waarschuwing niet op, dan kan Inspectie SZW vervolgens een ‘eis tot naleving’ opleggen. Dit kan uiteindelijk tot een boete leiden. Deze rol van de Inspectie SZW is al opgenomen in de Arbowet en betreft dus geen onderdeel van het wetsvoorstel.

Of het wetsvoorstel er uiteindelijk gaat komen, is nog maar de vraag. Bovendien is het toch een verantwoordelijkheid en vrijheid van werknemers om te bepalen in hoeverre zij buiten de “reguliere” kantoortijden bereikbaar zijn ten behoeve van hun werk. Wel zien wij een tendens in de steeds meer toenemende druk voor werkgevers om ten aanzien van hun Arbeidsomstandighedenbeleid aandacht te schenken aan (het verminderen van) werkdruk van werknemers. Wij adviseren werkgevers dan ook om in hun personeelsreglement bepalingen op te nemen over het arbeidsomstandighedenbeleid en dit – indien aanwezig – met de Ondernemingsraad te bespreken.