Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Hoeft een all-in loon niet meer uit de loonstrook te blijken?

In arbeidsovereenkomsten, veelal in oproepcontracten, kan een “all-in” loon worden opgenomen. Dit houdt in dat de vakantietoeslag en de opbouw van vakantiedagen in de periodieke loonbetaling is verdisconteerd en tijdens iedere loonronde financieel wordt afgewikkeld voor wat betreft loon inclusief vakantietoeslag en vakantieopbouw. De werknemer ontvangt dus tijdens een genoten vakantiedagen geen loon. 

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) staat toe dat vakantietoeslag wordt uitbetaald als onderdeel van een “all-in” beloning. Voorwaarden zijn wel dat dit expliciet uit de arbeidsovereenkomst moet blijken – of in elk geval schriftelijk duidelijk moet zijn vastgelegd – en dat expliciet op de loonstrook is vermeld uit welke bedragen het uitbetaalde all-in salaris is samengesteld, dus ook welk deel ziet op vakantiebijslag. 

Voor vakantiedagen zit het iets ingewikkelder in elkaar. Hoofdregel (op grond van Europese rechtspraak) is dat werknemers in staat moeten worden gesteld om daadwerkelijk vakantie op te nemen, zonder hiervan financieel nadeel te ondervinden. Een all-in beloning kan hiermee op gespannen voet staan, omdat een werknemer periodiek al een uitbetaling van de vakantiedagen ontvangt en dus tijdens een genoten vakantie niet ook nog eens loon krijgt uitbetaald (anders zou dat dubbelop zijn). Dit kan ervoor zorgen dat een werknemer minder snel vakantie opneemt. 

Uit de Nederlandse rechtspraak volgt echter dat het onder bepaalde voorwaarden wél is toegestaan om vakantiedagen gelijktijdig met het reguliere loon uit te betalen, veelal in oproepcontracten waarbij onregelmatig en weinig wordt gewerkt (en de loonwaarde van de vakantie dus laag is). Geoordeeld is door rechters dat het hanteren van een all-in loon bij een oproepovereenkomst niet per definitie in strijd is met de vakantiewetgeving, mits: 

De kantonrechter Utrecht heeft recentelijk in een opmerkelijk vonnis geoordeeld dat de wijze waarop de doorbetaling van het loon tijdens vakantie in het all-in loon is opgenomen niet per sé kenbaar hoeft te zijn uit de maandelijkse loonstroken. Aan het vereiste van transparantie en begrijpelijkheid is volgens de kantonrechter ook voldaan indien de arbeidsovereenkomst zelf voldoende duidelijkheid verschaft over (de omvang van) deze component van het all-in loon. 

Relevant criterium lijkt dus te zijn dat aan de noodzakelijke transparantie (ook ten aanzien van de – procentuele – verdeling) moet zijn voldaan en dit ook uit de arbeidsovereenkomst kan blijken.

Praktische tip: neem in de arbeidsovereenkomst aanvullend het volgende op: uw salaris betreft dus een all-in salaris. Dit betekent dat als u vakantiedagen opneemt, geen salaris wordt uitbetaald (dit bedrag is namelijk verdisconteerd in uw hogere uurloon) en wij u adviseren om de waarde van de opgebouwde vakantiedagen die periodiek met uw loon wordt uitbetaald, te reserveren voor het opnemen van de vakantiedagen. Aangezien wij het belangrijk vinden dat de rust- en recuperatiefunctie van het opnemen van vakantiedagen niet in het gedrang komen, zien wij er op toe dat u ook daadwerkelijk vakantie geniet. Ook de vakantietoeslag is periodiek in uw all-in loon opgenomen”.  Zorg er tot slot zekerheidshalve toch voor dat uit de loonstroken – dan wel uit een ander schriftelijk document – duidelijk blijkt welk deel de vakantietoeslag betreft en welk deel de vakantiedagen.