Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

28 mei 2019: Eerste Kamer stemt in met de Wet Arbeidsmarkt in Balans

De wet Arbeidsmarkt in Balans is op 28 mei 2019 aangenomen in de Eerste Kamer. De fracties van SGP, ChristenUnie, Fractie-Duthler, VVD, CDA, OSF en D66 stemden voor, de fracties van PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV tegen.

Tweede Kamer

Het wetsvoorstel is op 5 februari 2019 reeds door de Tweede Kamer aangenomen. Het werd toen op een aantal punten door de Tweede Kamer aangepast, waaronder bijvoorbeeld:

–  De verlengde proeftijd van maximaal vijf maanden bij contracten voor onbepaalde tijd is geschrapt.

–  Er is een uitzondering gemaakt op de hoge WW-premie voor contracten met jongeren onder 21 jaar die ten hoogste 12 uur per week arbeid verrichten.

–  De mogelijkheid is toegevoegd om bij cao af te wijken van de regels voor oproepovereenkomsten voor zo ver het gaat om functies die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend door dezelfde werknemer.

Eerste Kamer

Het in de Tweede Kamer aangepaste wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans is vervolgens in de Eerste Kamer besproken op 20 mei 2019.

Op 28 mei 2019 stemde de Eerste Kamer ook over twee moties die tijdens het debat een week eerder waren ingediend. De motie-Schalk (ter zake ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar) werd aanvaard. De motie-Van de Ven en Oomen-Ruijten (ter zake nieuw ZZP-beleid) werd eveneens aanvaard. Verder werd eerder al duidelijk dat het recht op een adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers met een jaar wordt uitgesteld en per 1 januari 2021 pas gaat gelden, dit om partijen de gelegenheid te geven om die adequate pensioenregeling ook met elkaar af te spreken.

Het grootste deel van de maatregelen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans treedt per 1 januari 2020 in werking.