Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Werkgevers met meer dan 100 werknemers en een OR opgelet: wees bedacht op extra overlegrecht OR!

De wetgever heeft met ingang van 1 januari 2019 een extra overlegrecht aan de OR toegekend, waarbij de ondernemer waarin in de regel minstens 100 personen werken, verplicht is om jaarlijks aan de OR informatie te verschaffen over de lonen en andere beloningsvormen van de verschillende groepen werknemers binnen de organisatie. De OR heeft dus het recht te weten wat de totale loonsom is binnen verschillende afdelingen en hoe deze loonsom zich verhoudt met het voorafgaande jaar. Met deze verplichting tot het verschaffen van informatie over de beloningsverhoudingen wordt de bestuurder gedwongen om actief verantwoording af te leggen over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen.

Het informatierecht van de OR heeft niet alleen betrekking op de hoogte van de kosten (de hoogte van de beloningen), maar ziet ook op de inhoud van regelingen/afspraken, zoals een winstdeling, opties, prestatiebeloningen, bonussen etc. Inzichtelijk moet worden gemaakt met welk percentage de regelingen en afspraken zich verhouden tot elkaar en tot die van het voorgaande jaar. Deze verplichting strekt zich ook uit tot de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het bestuur, waaronder de beloning van het bestuur, en het totaal van de vergoedingen dat wordt verstrekt aan de raad van commissarissen of raad van toezicht.

Het is niet de bedoeling dat de informatie herleidbaar is tot individuele personen. De ondernemer mag daarom groepen die uit minder dan vijf personen bestaan samenvoegen en de informatie gebundeld aan de OR presenteren. Let dus goed op bij verzoeken vanuit de OR welke informatie exact wordt gegeven.