Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Update: handelt werkgever nu wel ernstig verwijtbaar door dienstverband slapend te houden?

Het is inmiddels duidelijk dat er per 1 april 2020 door de werkgever een compensatie kan worden aangevraagd voor de transitievergoeding die aan een werknemer is/wordt uitgekeerd in het geval de arbeidsovereenkomst op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid is geëindigd. Het is dan ook de vraag of de werkgever een dienstverband nog wel slapend kan houden na de ziekteperiode van 104 weken op de enkele grond dat de werkgever de transitievergoeding niet wil of kan betalen.

In een recente uitspraak van de Kantonrechter Roermond van 30 januari 2019 diende een werknemer een ontbindingsverzoek in na een langdurige ziekteperiode en vond de werknemer dat de werkgever ernstig verwijtbaar handelde door de eindafrekening niet op te stellen en dit, ondanks verzoek van werknemer daartoe, te weigeren. De werkgever wilde wel overgaan tot afrekening als de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden werd beëindigd, maar waarbij dan werd vermeld dat het initiatief bij werknemer was gelegen. In dat geval is de transitievergoeding door de werkgever niet verschuldigd.

De kantonrechter was van oordeel dat er geen sprake was van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever en overwoog daarbij als volgt:

Uit de stukken en tijdens de mondelinge behandeling is namelijk gebleken dat de kern van het geschil daarin is gelegen dat verzoeker omstreeks einde juni begin juli 2018 aan Vixia wegens persoonlijke en financiële omstandigheden had verzocht om een eindafrekening op te maken en dat Vixia zich op het standpunt had gesteld dat een eindafrekening slechts kon worden opgemaakt bij het einde van het dienstverband en heeft Vixia op grond daarvan een vaststellingsovereenkomst opgemaakt, waarin Vixia had vermeld dat het initiatief tot beëindiging van het dienstverband door verzoeker was genomen. Omdat er aan de zijde van Vixia geen reden aanwezig was om het dienstverband te beëindigen, kan verzoeker Vixia echter niet verwijten dat Vixia in de vaststellingsovereenkomst had vermeld dat het initiatief om de arbeidsovereenkomst te beëindigen door verzoeker was genomen. Denkbaar is dat Vixia had kunnen onderzoeken of de mogelijkheid bestond om aan verzoeker de op dat moment openstaande en niet genoten verlofuren te betalen om verzoeker deels tegemoet te komen, maar de omstandigheid dat Vixia dat heeft nagelaten kan niet worden gekwalificeerd als ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Mede van belang is dat niet weersproken is dat Vixia aan verzoeker had aangeboden om het dienstverband als een zogenoemd slapend dienstverband voort te zetten om verzoeker de mogelijkheid te bieden zorg te dragen voor de verzorging van zijn ernstig zieke echtgenote. Ten slotte is van belang dat verzoeker op 19 november 2019 de pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken en alsdan de arbeidsovereenkomst zal eindigen en verzoeker geen omstandigheden heeft aangevoerd die het zouden rechtvaardigen de arbeidsovereenkomst eerder te beëindigen.

De kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst niet ontbonden en de werknemer werd in de proceskosten veroordeeld. De volledige uitspraak kunt u hier lezen.

Ondanks dat de compensatieregeling per 1 april 2020 mogelijkheden biedt om de transitievergoeding gecompenseerd te krijgen, heeft deze kantonrechter – uitdrukkelijk wel onder de genoemde omstandigheden, waaronder dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd binnen een half jaar zou bereiken en een beëindiging op grond van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kan worden gerealiseerd zonder een transitievergoeding verschuldigd te zijn als werkgever – niet geoordeeld dat een werkgever ernstig verwijtbaar handelt door de arbeidsovereenkomst slapend te laten. Er lijkt dan ook vooralsnog geen wijziging te hebben plaatsgevonden van de vaste lijn in de rechtspraak dat het is toegestaan om een arbeidsovereenkomst slapen te houden.

Voor meer informatie over het slapend houden van een arbeidsovereenkomst of de compensatieregeling die per 1 april 2020 gaat gelden, kunt u contact opnemen met één van de advocaten van Lammers|Thijssen Advocaten Arbeidsrecht.