Lammers | Thijssen Advocaten Arbeidsrecht

Regeling compensatie transitievergoeding

Indien de werkgever besluit de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte van de werknemer te beëindigen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, dan wordt een betaalde transitievergoeding door het UWV gecompenseerd. Inmiddels is op 18 februari 2019 de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ gepubliceerd. De regeling geeft aan welke stukken relevant zijn voor de werkgever om aan het UWV te overleggen. Bovendien geeft de toelichting aanleiding te veronderstellen dat ook een partiële transitievergoeding wegens gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor compensatie in aanmerking komt.

Compensatie kan worden verstrekt als de werkgever een transitievergoeding heeft betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen haar en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst. Ook als een vergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan compensatie worden verstrekt.

Moment van aanvraag

De aanvraag voor compensatie kan zien op vergoedingen die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020 (compensatie dient ten hoogste zes maanden na betaling aangevraagd te worden), maar ook op vergoedingen die daarvoor (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) zijn verstrekt. Voor deze ‘oude gevallen’ moet de aanvraag uiterlijk binnen zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding worden ingediend.

Door de werkgever te verstrekken gegevens

UWV stelt aan de werkgever een formulier ter beschikking waaruit blijkt welke informatie UWV nodig heeft voor het kunnen beoordelen van een aanvraag. Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen:

De werkgever zal hiertoe de volgende gegevens dienen te verstrekken:

In de meeste gevallen zal gelden dat UWV een beschikking heeft gegeven betreffende de aanvraag voor een WIA-uitkering of, als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd, ziekengeld heeft toegekend op grond van de Ziektewet. Uit die gegevens blijkt dan dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Wanneer UWV niet over deze informatie beschikt, dient de werkgever een verklaring af te leggen dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst, waarbij de datum van de aanvang van de ziekte vermeld wordt, evenals de naam van de bedrijfsarts die deze ziekte heeft vastgesteld.

Bij een incomplete aanvraag zal de werkgever binnen een bepaalde periode in de gelegenheid worden gesteld deze aan te vullen.

Beslistermijn UWV

UWV dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van de (volledige) aanvraag om compensatie te beslissen. Dit is in ieder geval binnen 8 weken. Indien UWV niet binnen acht weken een beschikking kan geven, stelt UWV de werkgever binnen die termijn hiervan op de hoogte en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking zal worden gegeven.  

Voor aanvragen die oude gevallen betreffen, is het niet haalbaar om binnen de hiervoor genoemde termijn te beslissen aangezien er naar verwachting gedurende de eerste zes maanden na inwerkingtreding van deze regeling een groot aantal aanvragen wordt ingediend. Daarom is bepaald dat UWV voor deze oude gevallen binnen zes maanden na ontvangst op de aanvraag moet beslissen.

Als een incomplete aanvraag wordt ingediend en UWV de werkgever in de gelegenheid stelt deze aan te vullen, wordt de beslistermijn opgeschort.

Als de werkgever het niet eens is met de beslissing van het UWV kan hiertegen bezwaar en daarna eventueel beroep worden ingediend.

Uitvoeringstoets UWV

UWV heeft in de uitvoeringstoets aangegeven dat met ingang van 1 april 2020 uitvoering gegeven kan worden aan de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Nog slapend houden dienstverband?

Het voordeel van het slapend houden van een dienstverband is door de compensatieregeling grotendeels vervallen, met uitzondering van situaties waarin de werkgever niet in staat c.q. bereid is de transitievergoeding voor te financieren. Nadelen hiervan zijn echter wel dat mogelijk op een later moment geen ontslaggrond (meer) bestaat, de transitievergoeding in de tussentijd oploopt en over deze periode geen compensatie plaatsvindt, eventuele verzekeringen doorlopen, werknemer in de toekomst tewerkstelling kan claimen en vakantiedagen opgenomen kunnen worden tegen 100% van het loon.